Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang GRATIS levering op je eerste order.

Gratis levering in Nederland vanaf €70,-

Vandaag voor 14.00 besteld = morgen geleverd

Artikel 1: Definities 

 1. SOAPSTAR B.V., gevestigd te Huizen, KvK-nummer 80237177, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als SOAPSTAR.
 2. De wederpartij van SOAPSTAR wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn SOAPSTAR en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens SOAPSTAR.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling 

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is SOAPSTAR gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal SOAPSTAR tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van SOAPSTAR op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door SOAPSTAR, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan SOAPSTAR te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat voor bestellingen binnen de EU uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De consument in Nederland krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt, wanneer het hygiënezegel verbroken is, of indien producten slechts kort houdbaar zijn.
 3. De consument kan een herroepingsformulier van SOAPSTAR gebruiken. SOAPSTAR is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan SOAPSTAR retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SOAPSTAR stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht SOAPSTAR koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft SOAPSTAR daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan SOAPSTAR geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van SOAPSTAR naar koper.

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij SOAPSTAR worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft SOAPSTAR het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan SOAPSTAR worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 10: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat SOAPSTAR deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is SOAPSTAR gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is SOAPSTAR gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien SOAPSTAR gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan SOAPSTAR ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door SOAPSTAR opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper SOAPSTAR schriftelijk in gebreke stellen.
 7. SOAPSTAR is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. SOAPSTAR is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

 1. Kan SOAPSTAR niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee SOAPSTAR ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van SOAPSTAR.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan SOAPSTAR afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens SOAPSTAR voldoen, tenzij zulks aan SOAPSTAR te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan SOAPSTAR niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang SOAPSTAR niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij SOAPSTAR aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van SOAPSTAR totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan SOAPSTAR zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft SOAPSTAR het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan SOAPSTAR worden tegengeworpen.
 3. SOAPSTAR is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. SOAPSTAR verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft SOAPSTAR het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van SOAPSTAR voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SOAPSTAR of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan SOAPSTAR. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat SOAPSTAR in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is SOAPSTAR gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. SOAPSTAR garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen SOAPSTAR en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van SOAPSTAR komen en dat SOAPSTAR zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien de door SOAPSTAR verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17: Merkgebonden Rechten

 • SOAPSTAR behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op de diensten en producten, evenals alle gegevens, informatie, inhoud en materialen die op de diensten en producten worden geleverd. Verder behoudt SOAPSTAR alle recht, titel en interesse in en om de zakelijke processen , procedures, methoden en technieken die gebruikt worden binnen de diensten en producten en alle patent rechten , auteurs- rechten , merkenrecht rechten , handel geheim rechten en andere intellectuele eigendom en eigendomsrechten rechten daarin bestaande overal in de wereld (” Intellectuele eigendom”) aan dergelijke diensten en producten. Alle content op de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot ontwerpen, tekst , afbeeldingen , foto’s, video, informatie, software, muziek , geluid en andere bestanden, en hun selectie en rangschikking ( de “Site Inhoud”), is de huisstijl van SOAPSTAR met alle rechten voorbehouden . Geen enkele site-inhoud mag geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd , gekopieerd , gedistribueerd , ingelijst , gereproduceerd , opnieuw gepubliceerd , gedownload , weergegeven , gepost , verzonden of verkocht in welke vorm of op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOAPSTAR . Een dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met toepasselijke wetten , waaronder , zonder beperking van het auteursrecht en merkenrecht wetten en toepasselijke communicatie regelgeving en statuten . Tenzij uitdrukkelijk vermeld mag niets in deze Algemene Voorwaarden worden opgevat als het verlenen van enige licentie om de intellectuele eigendom rechten , hetzij door uitsluiting , implicatie of anderszins .

Artikel 18: Inhoud van site en producten

 • SOAPSTAR is niet verantwoordelijk indien informatie op de site niet juist of volledig actueel is. Elke vertrouwen op het materiaal op de site is op uw eigen risico. SOAPSTAR is niet aansprakelijk voor wijzigingen , opschortingen of beëindiging van de Dienst.
 • Informatie op de site kan typografische fouten , onjuistheden of onvolledigheden bevatten . SOAPSTAR behoudt het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving eventuele fouten, onjuistheden of weglatingen te corrigeren, te wijzigen of te updaten indien informatie op de site onnauwkeurig of onjuist is.
 • SOAPSTAR is niet verplicht om informatie op de site bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken , behalve indien vereist door de wet . Er hoeft geen gespecificeerde -update te worden verzonden om aan te geven dat informatie op de site is gewijzigd of bijgewerkt. .

 

Artikel 19: Vrijwaringen

U begrijpt dat de verwerking en verzending van communicatie met betrekking tot het gebruik van de Site of de diensten, inclusief uw gegevens over verschillende netwerken, transmissies en wijzigingen kan omvatten om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van verbinding met verschillende netwerken of apparaten . U gaat hiermee akoord, dat SOAPSTAR niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de tijdigheid , verwijdering , verkeerde levering of het niet om op te slaan van gegevens, informatie of inhoud doorgegeven door u door middel van de Site.

SOAPSTAR neemt geen verantwoordelijkheid en biedt geen garantie dat (i) de Site of de Diensten zullen voldoen aan uw verwachtingen of eisen , (ii) de Site of de Diensten niet zal worden ononderbroken , tijdig , accuraat, veilig, volledig of foutloos zal zijn, (iii) de resultaten of informatie die kan worden verkregen uit het gebruik van de Site of de Services nauwkeurig, tijdig , volledig of betrouwbaar zal zijn en (iv) eventuele fouten in elke software die gebruikt wordt op de site of in verband met de Diensten zullen worden gecorrigeerd . De werking van de Site kan worden verstoord door tal van factoren die buiten onze controle liggen, waaronder , maar niet beperkt tot , telecommunicatie netwerk storingen . Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele storingen van het internet of enige gegevens- of telecommunicatieapparatuur , -systeem of -netwerk dat wordt gebruikt in verband met de Site of de Services.

Terwijl we hebben geprobeerd om een veilige en betrouwbare Site te creëren van een veilige zijn wij niet verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie verzonden via het internet, de juistheid van de informatie die op de site vermeld wordt, of voor de gevolgen van enig vertrouwen op dergelijke informatie. SOAPSTAR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van enige vertraging of ander falen van de prestaties te wijten aan oorzaken buiten onze redelijke controle , waaronder , zonder beperking , overmacht, handelingen van de klant of enige van haar vertegenwoordigers , handelingen van de militaire of civiele autoriteiten , brand of andere ongevallen , stakingen, uitsluitingen , weer , pandemie , epidemie , oorlog, oproer , terrorisme , telecommunicatie- onderbrekingen of computer virussen . De Site kan tijdelijk niet beschikbaar van tijd tot tijd door onderhoud of andere redenen 

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SOAPSTAR B.V. is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.